Заповед № СОА21-РД09-1279/29.09.2021 г. на кмета на Столична община
Заповед № СОА21-РД09-1279/29.09.2021 г. на кмета на Столична община за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1797/15.05.2020 г. (изм. със Заповед № СОА20-РД09-2720/29.10.2020г.), Заповед № СОА20-РД09-1799/15.05.2020г. (изм. със Заповед № СОА20-РД09-2718/29.10.2020г.), Заповед № СОА20-РД09-1800/15.05.2020г. (изм. със Заповед № СОА20-РД09-2716/29.10.2020г.), Заповед № СОА20-РД09-1801/15.05.2020г. (изм. със Заповед № СОА20-РД09-2722/29.10.2020г.), Заповед № СОА20-РД09-1803/15.05.2020г. (изм. със Заповед № СОА20-РД09-2719/29.10.2020г.), Заповед № СОА20-РД09-1804/15.05.2020г. (изм. със Заповед № СОА20-РД09-2717/29.10.2020г.) и Заповед № СОА20-РД09-1806/15.05.2020г. (изм. със Заповед № СОА20-РД09-2714/29.10.2020г.), както следва:

В раздел I, т. 1 думите „Допускат се посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.“

се заменят с думите:

„Свижданията в институцията се организират по ред, определен от ръководителя им, при задължително носене на лични предпазни средства  (калцуни, ръкавици и защитна маска за лице) и не допускане на повече от един посетител на стая по едно и също време.“

29.09.2021