Заповед № СОА21-РД-09-317/23.02.2021 г. на кмета на Столична община относно утвърдени формули за разпределение на средствата по бюджетите на общинските образователни институции

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 282, ал.ал. 6 – 13 и чл. 283, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.чл. 4 – 6 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование и РМС № 790/2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г.

Заповед № СОА21-РД-09-317/23.02.2021 г. на кмета на Столична община относно утвърдени формули за разпределение на средствата по бюджетите на общинските образователни институции

10.03.2021