Заповед № СОА20-РД09-880/05.05.2022 г. на кмета на Столична община за отмяна на Заповед № СОА20-РД09-2681/27.10.2020 г. за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак, изм. със Заповеди №№ СОА20-РД09-2704/29.10.2020 г., СОА21-РД09-198/30.01.2021 г., СОА21-РД09-659/11.05.2021 г., СОА21-РД09-1381/21.10.2021 г. на кмета на СО

 

Заповед № СОА20-РД09-880/05.05.2022 г. на кмета на Столична община за отмяна на Заповед № СОА20-РД09-2681/27.10.2020 г. за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак, изм. със Заповеди №№ СОА20-РД09-2704/29.10.2020 г., СОА21-РД09-198/30.01.2021 г., СОА21-РД09-659/11.05.2021 г., СОА21-РД09-1381/21.10.2021 г. на кмета на СО.

09.05.2022