Заповед № СОА20-РД09-2661/22.10.2020 г. за отмяна на Заповед № СОА20-РД09-2653/21.10.2020 г. на кмета на СО относно недопускане разпространението на COVID-19 на територията на Столична община

 

Заповед № СОА20-РД09-2661/22.10.2020 г. на кмета на СО за отмяна на Заповед № СОА20-РД09-2653/21.10.2020 г. на кмета на СО относно недопускане разпространението на COVID-19 на територията на Столична община.
 

23.10.2020