Заповед № РД-02-15-93/23.09.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщаваме за издадена Заповед № РД-02-15-93/23.09.2021 г.  от министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната територия за обект „Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща „Сграда № 04 – битов корпус“ в „офис сграда“, находяща се в УПИ I-000273, КОО, бизнес зона и озеленяване, кв. 12А, м. „Спорното“, по плана на с. Гурмазово и обекти на територията на ИЗ „София – Божурище“, подобект: „Трети етап – Нови два броя ел. проводни линии 20kV от п/ст „Банкя“ до ВС „ИЗ Божурище“ на територията на с. Иваняне, Столична община, област София и с. Гурмазово, община Божурище, област Софийска, в едно с одобреното задание.

01.10.2021