Заповед РД-02-15-146/02.12.2014 г. по ЗУТ за изготвяне на ПУП -ПП за жп линия София-Пловдив /за Елин Пелин/
Заповед № РД-02-15-146/02.12.2014 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство във връзка с изпълнението на проект "Модернизация на желозопътната линия София-Пловдив: железопътни участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември" за изготвянето на ПУП-ПП за елементите на техническата инфрастуктура извън границите на урбанизираните територии за обект: жп линия София-Пловдив в ж.п. участък София - Елин Пелин.
08.01.2018