Заповед на кмета на Столична община за отчуждаване на част от поземлен имот, отредена за улица - публична общинска собственост във връзка с обект: „Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа на кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“ - I етап - ул. „Антон Кецкаров"

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост е издадена Заповед № СОА20-РД40-64/17.08.2020 г. за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2617 (застроен), с площ 17 кв. м, сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2616.2, с площ 34 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2616.1, с площ 51 кв. м, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.750 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, във връзка с реализацията на обект: „Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа на кв. „Модерно предградие", район „Връбница" - I етап - ул. „Антон Кецкаров", съгласно действащ регулационен план на м. „Модерно предградие", одобрен със Заповед № РД-09-50-337/23.06.1997 г. на главния архитект на София и Заповед № РД-09-50-414/23.07.1998 г. на главния архитект на София - за ОФГ, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56 от 06.08.2003 г. на СОС, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост.

За сгради с проектен идентификатор 68134.2822.2616.2 и проектен идентификатор 68134.2822.2616.1 не се представят строителни книжа и същите не се оценяват, тъй като съгласно чл. 22, ал. 14 от ЗОС за незаконни строежи не се дължи обезщетение.

27.08.2020