Започват строително-ремонтните работи на Детска градина № 53 „Света Троица“ в район „Илинден“

Заместник-кметът на столичния район “Илинден“ г-жа Галя Минчева направи днес първа копка в двора на ЦДГ № 53 (нова ДГ № 153) „Света Троица“, ул. „Цар Симеон“ № 225, район „Илинден“, във връзка със стартирането на строително-монтажните работи по модернизацията на съществуващия обект. На събитието присъстваха още представители на строителния надзор, на дружеството-изпълнител на строителните дейности, ръководството на детското заведение, на екипа за управление и изпълнение на проекта, от страна на Столична община.

   

„След приключване на строителните дейности на обекта, ще бъдат открити 4 групи. За децата и персонала в детската градина, ще бъдат осигурени по-добри условия за провеждане на образователно-възпитателния процес. Очаквам да се повиши интереса към детското заведение от страна на родителите в район „Илинден“ и да отговорим на търсенето, което е наистина голямо“ – каза г-жа Минчева и пожела успех на строителите по време на работния процес.

През следващите 14 месеца на територията на ЦДГ № 53 (нова ДГ № 153) „Света Троица“ ще бъдат изпълнени СМР за увеличаване капацитета на детската градина. Ремонтните работи ще започнат със събарянето на старата едноетажна сграда с частичен сутерен, където са разположени перално помещение, кухня и абонатна станция. Строителството ще бъде изпълнено на два етапа: I  етап – изграждане на нов едноетажен административно-учебен корпус и помощни помещения и II етап – изграждане на нов двуетажен корпус за четири групи. Конструкцията на сградите ще бъде стоманобетонова, изцяло съобразено с функцията, а за фасадите е предвидена външна топлоизолация и цветна мазилка. Ще бъдат изградени съоръжения за достъпност на средата – рампа, асансьор, специални тоалетни. Оборудването ще бъде съобразено с детската ергономия, а при изпълнението на сградите са заложени елементи за безопасна експлоатация. Проектът включва и внедряване на мерки за енергийна ефективност – топлоизолация на покрива и външните стени, монтаж на енергоспестяващи осветителни тела. Предвижда се и оформление на околното пространство – детски площадки, обзавеждане с ударопоглъщаща настилка, засаждане на нови дървета, храсти и сезонни цветя, както и максимално запазване на съществуващата растителност.

Общата стойност на предстоящите строителни дейности на обекта е 1 918 499,43 лв. без ДДС, съгласно АДБФП №BG16RFOP001-1.001-0001-C01, сключен между Столична община и МРРБ. Средствата са осигурени в рамките на проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран от ОПРР „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване качеството на образователния и възпитателен процес и работна среда на децата, учениците, педагогическия и непедагогически персонал, чрез осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общински детски градини, средни и общообразователни училища на територията на град София.

 

26.07.2019