Започват дейностите по модернизация на ДГ № 51 „Щурче“ в район „Илинден“

На 19.06.2019 г. от 11:00 ч. в двора на ОДЗ № 51 (нова ДГ № 51) „Щурче”, ул. „Цар Симеон” № 271, район „Илинден”, ще се проведе официална церемония „Първа копка” на обекта във връзка със стартирането на строително-монтажните работи на обекта.

През следващите 9 месеца на територията на ДГ № 51 ще се изпълняват дейности по строителство, основен ремонт, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на обекта. Помещенията на детските групи, коридорите, фоайетата и терасите ще бъдат изцяло обновени с нови подови и стенни покрития и ще бъдат ремонтирани водопроводната, отоплителната и ел. инсталация. Ще бъдат възстановени външни стълбища, площадки и английски дворове. Проектът включва и внедряването на мерки за енергийна ефективност – топлоизолация на покрива и външните стени, монтаж на енергоспестяващи осветителни тела и смесителни батерии с фотоклетка и терморегулатор. Предвижда се изграждането на нова ограда от бетонов цокъл и метални пана. Дворът на детската градина ще бъде обновен с подмяна на настилките, озеленяване и изграждане на 9 нови детски площадки със съоръжения за игри и ударопоглъщаща настилка.

Общата стойност на предстоящите строителни дейности на обекта е 2 226 990,23 лв. с ДДС съгласно АДБФП № BG16RFOP001-1.001-0001-C01, сключен между Столична община и МРРБ. Средствата са осигурени в рамките на проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване качеството на образователния и възпитателен процес и работна среда на децата, учениците, педагогическия и непедагогически персонал, чрез осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общински детски градини, средни и общообразователни училища на територията на град София.

18.06.2019