Започват дейностите по модернизация на 33. ЕГ „Света София“ в столичния район „Илинден“

 

На 19.07.2019 г. от 11:00 ч. в двора на бившия филиал на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ (нова 33. Езикова гимназия „Света София”), ул. „Русе“ № 28, район „Илинден”, ще се проведе официална церемония „Първа копка” във връзка със стартирането на строително-монтажните работи по модернизацията на обекта.

През следващите 4 месеца в учебното заведение ще се извърши основен ремонт, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Архитектурният облик на сградата ще се запази чрез възстановяване на декоративните елементи, полагане на цветна силикатна мазилка по фасадата и подмяна на покривното покритие. Ще се извърши функционално преразпределяне на вътрешни пространства и ще се положат нови финишни покрития по стени и тавани, както и нова настилка по подовете в класните стаи. Предстои да бъдат сменени компрометираните вътрешни водопроводи и канали, санитарните прибори и арматура, както и тръбната разводка на отоплителната инсталация. Ще се монтират нови алуминиеви отоплителни тела. Ще се изградят нови пожароизвестителна инсталация и сигнално-охранителна система. Предвидено е внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата, чрез полагане на топлоизолация отвътре по фасадните стени и върху таванската плоча, чрез подмяна на останалата стара дограма, както и осигуряване на достъпна среда чрез монтиране на рампа и изграждане на външен асансьор. Проектът включва също така: подмяна на дворните настилки, ново парково обзавеждане и обновяване на оградата.

Общата стойност на предстоящите строителни дейности на обекта е 598 908,06 лв. без ДДС съгласно АДБФП № BG16RFOP001-1.001-0001-C01, сключен между Столична община и МРРБ. Средствата са осигурени в рамките на проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване качеството на образователния и възпитателния процес и работна среда на децата, учениците, педагогическия и непедагогически персонал чрез осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура, с високо ниво на енергийна ефективност в общински детски градини, средни и общообразователни училища на територията на град София.

17.07.2019