Започват дейностите по модернизация на 113. СУ „Сава Филаретов“ в район „Илинден“

 На 03.07.2019 г. от 11.00 ч. в двора на 113. СОУ (ново 113. СУ) „Сава Филаретов”, бул. „Тодор Александров” № 117 (ул. „Пиротска” № 177), район „Илинден”, ще се проведе официална церемония „Първа копка” във връзка със стартирането на строително-монтажните работи по модернизацията на съществуващия обект.

През следващите 10 месеца на територията на 113. СОУ (ново 113. СУ) ще се извърши основен ремонт и модернизация на обекта. Визията на фасадите на училищната сграда ще бъде изцяло обновена чрез полагане на топлоизолация и нови цветови решения. Ще бъдат вложени материали, които да запазят архитектурния облик на сградата, с което ще бъде постигнато модерно архитектурно-художествено оформление. В обхвата на ремонта предстои да бъдат подменени изцяло компрометираните инсталации в сградата, сред които пожароизвестителната и оповестителната. Предвидено е изграждането на асансьор и рампа за осигуряване на достъпна среда. Помещенията в сградата ще се ремонтират основно, като предстои оформяне на нови санитарни възли, полагане на нови настилки от дъбов паркет в класните стаи, кабинетите, библиотеката, складови и други помещения. Ще се обнови съществуващата мозаична настилка на коридорите и стълбищата и ще бъдат положени нови облицовки. Проектът за основен ремонт на обекта включва и внедряването на мерки за енергийна ефективност – топлоизолация на покрива и външните стени, монтаж на енергоспестяващи осветителни тела и др.

Стойността на предстоящите строителни дейности на обекта е 2 341 815,44 лв. с ДДС съгласно АДБФП №BG16RFOP001-1.001-0001-C01, сключен между Столична община и МРРБ. Средствата са осигурени в рамките на проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран от ОПРР „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване качеството на образователния и възпитателен процес и работна среда на децата, учениците, педагогическия и непедагогически персонал чрез осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общински детски градини, средни и общообразователни училища на територията на град София.

02.07.2019