Започва сесия на Столична програма „Култура” за кандидатстване с проекти, които ще се осъществят през 2021 г.

Столична община, чрез дирекция „Култура”, ще реализира от 16 ноември до 16 декември 2020 г., включително, сесия на Столична програма „Култура” за кандидатстване с проекти, които ще се осъществят през 2021 г.

Проектните предложения ще се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура” – https://kultura.sofia.bg. В сесията могат да бъдат подавани проектни предложения за всички направления с изключение на Направление 7: „Мобилност”, за което е определена отделна сесия, със срок за кандидатстване 14 април – 14 май 2021 г., след преценка на епидемиологичната ситуация.

Съдържателният обхват, насоките за кандидатстване и параметрите на Столична програма „Култура“ за следващата година бяха приети от Столичния общински съвет вчера.

Столичната програма „Култура” през 2021 г. има за цел да насърчи културните организации да търсят решения и да реализират проекти, които им позволяват да развиват своята творческа дейност и в ситуация на пандемия и ограничения. Тази ситуация изисква креативност, излизане от рамките, търсене на нови форми и партньорства, ориентираност към развитие и нови взаимодействия. 

Акцентите на Програмата за 2021 г. са свързани с насърчаване на културните организации:

- да реализират дигитално представяне или реализиране на своите идеи, да експериментират и търсят дигитални решения за представяне на свои творби, с което да достигат и привличат публики и в ситуация на социална дистанция;

- да се реализират в партньорства, обединяване на усилия с други организации и споделяне на ресурси, ориентирани към оптимизиране на разходите, подобряване на изявата и реализацията на своите идеи и достъпа до публики; 

- да  се реализират проекти за развитие на организациите и разширяване на тяхната културна изява – трансфер на съдържание, обмен на идеи и разкриване на ново взаимодействие с български или европейски творци.

И през 2021 г. приоритети на СП „Култура” остават както популяризирането на съвременното изкуство и разбирането за него, така и съвременната интерпретация на традицията, като се насърчава проектите да отчитат и съобразят в своето културно съдържание годишнини, значими събития, изяви и чествания, които ще отличават 2021 г.

За целите на Програмата, под "Дигитално съдържание и представяне" се има предвид:
- Създаване на ново дигитално съдържание или адаптиране на вече готов продукт, в това число обогатяване и доразвиване през дигитално представяне на замисления творчески продукт;
- Среща с публиката чрез средства и канали за дигитално представяне;
- Развитие на дигиталния маркетинг в областта на културната изява, именно с цел среща на публиката с културния продукт/изява;
- Предвиждане на нови интерактивни форми на включване и взаимодействие с публиките с дигитални средства.

Въведени са административни улеснения за реализирането на проектите. Намалeн е с 15% собственият принос на кандидата – безвъзмездното финансиране на проекти за Столична програма „Култура” 2021 г. ще е в размер до 95%. Увеличен е процентът на допустимите административни разходи – от 10% през 2020 г. на 30% за 2021 г. Допускат се разходи за техника, софтуер, техническо оборудване и др. до прага на сумите за придобиване на дълготрайни материални активи. Възможно е финансиране на обучение на екипи, творци и участници за развитие на уменията за комуникация и маркетинг в дигитална среда. Предвижда се реализиране на менторска програма в подкрепа на одобрените за безвъзмездно финансиране проекти.

Проекти, преминали през селекция и получили подкрепа от Програма „Творческа Европа”, могат да кандидатстват за финансиране от СП „Култура”, покриващо компонента “собствен принос” към „Творческа Европа”. 

Актуалната информация, както и документите и формулярите за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2021 г., ще намерите на: https://kultura.sofia.bg/home.html.

 

16.11.2020