Започва ремонта на 140. училище "Иван Богоров" в ж.к. "Обеля 2"

Кметът на район „Връбница” – Столична община – г-н Младен Младенов, направи днес първа копка в двора на 140. СОУ (ново 140. СУ) „Иван Богоров”, ж.к. „Обеля 2”, ул. „Дико Илиев” № 9, pайон „Връбница”, във връзка със стартирането на строително-монтажните работи по модернизацията на съществуващия обект по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. На събитието присъстваха представители на: дружеството – изпълнител на строителните дейности, на строителния надзор, ръководството на учебното заведение, екипът за управление и изпълнение на проекта от Столична община и др.

В своето приветствие г-н Младенов акцентира върху значението на изпълнявания проект за цялостно обновяване на детската градина като част от образователната инфраструктура на Столична община и пожела успех на строителите по време на работния процес.

На територията на 140. СОУ (ново 140. СУ) предстои да се извърши основен ремонт, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Ще бъде модернизирана визията на фасадите на училищната сграда чрез полагане на топлоизолация и нови цветови решения. Използването на нови материали ще позволи да се запази архитектурния облик на сградата и да се постигне по-модерно архитектурно-художествено оформление. В обхвата на ремонта предстои да бъдат подменени изцяло компрометираните инсталации в сградата, да бъдат изградени пожароизвестителна и оповестителна инсталации, както и система за видеонаблюдение. Ще се изградят съоръжения за осигуряване на достъпна среда – асансьори, нови подемници и рампи за хора с увреждания. На всички етажи ще бъдат преустроени санитарните възли и ще се обособи нов санитарен възел за хора в неравностойно положение. Помещенията в сградата ще се ремонтират основно – в класните стаи, кабинети, администрация, библиотечен център, лекарски кабинет, складови и други помещения ще се поставят нови хомогенни ПВЦ настилки; във физкултурния салон ще се постави нова хетерогенна ПВЦ настилка; в санитарните възли, помещения за инвентар, хранилища, съблекални, кухненски блок и др. помещения ще се постави теракота. Предвижда се изграждане на нов хидрофобен растерен окачен таван. Всички външни и вътрешни стълбища ще бъдат реновирани и ще се подменят парапетите. Предвижда се цялостно облагородяване на зелените площи, както и внедряването на мерки за енергийна ефективност – топлоизолация на покрива и външните стени, монтаж на енергоспестяващи осветителни тела и др.

Общата стойност на предстоящите строителни дейности на обекта е 2 800 045,55 лв., без ДДС, съгласно АДБФП № BG16RFOP001-1.001-0001-C01, сключен между Столична община и МРРБ. Средствата са осигурени в рамките на проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване качеството на образователния и възпитателен процес и работна среда на децата, учениците, педагогическия и непедагогически персонал, чрез осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общински детски градини, средни и общообразователни училища на територията на град София.

 

16.08.2019