Започва основен ремонт с мерки за енергийна ефективност на детска градина в район „Надежда“

Днес, 09.08.2019 г., от 11,00 ч. в двора на ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева“ – сграда 1, ул. „Иван Момчилов“ № 44, район „Надежда“, Столична община, се проведе официална церемония „Първа копка”, с която беше поставено началото на строително-монтажните работи по цялостната модернизация на обекта, финансирана по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. Кметът на район „Надежда“ инж. Димитър Димов приветства присъстващите представители на: детското заведение, дружеството – изпълнител на строителните дейности, екипа за управление и изпълнение на проекта от Столична община, районната администрация на район „Надежда“, родители, възпитатели, журналисти и др.


През следващите 5 месеца в детското заведение ще се извърши основен ремонт, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Архитектурният облик на сградата ще се запази, като на фасадата ще бъде положена цветна силикатна мазилка, а  покривното покритие ще бъде подменено с нова двупластова хидроизолация. Сградата ще бъде конструктивно укрепена с цел завишаване на сеизмичната ѝ сигурност. Ще се положат нови финишни покрития по стени и тавани, както и нова настилка по подовете в детските групи, санитарните възли и офисите. Предстои да бъдат сменени: компрометираните вътрешен водопровод и канал; санитарните прибори и арматура; тръбната мрежа на отоплителната инсталация; ще се монтират нови алуминиеви отоплителни тела; ще се изгради нова пожароизвестителна инсталация; ще се изгради нова площадкова канализационна мрежа. Предвидено е внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата чрез полагане на външна топлоизолация по фасадните стени, вътрешна – върху сутеренните стени и таванската плоча чрез подмяна на останалата стара дограма, както и осигуряване на достъпна среда чрез монтиране на рампа и изграждане на външен асансьор. Проектът включва ново паркоустрояване на дворното пространство с подмяна на алейните настилки, изграждане на 4 нови детски площадки, с нови съоръжения за игра, озеленяване, парково обзавеждане и осветление, както и изграждане на нова ограда.

Общата стойност на предстоящите строителни дейности на обекта е 873 757,69 лв. без ДДС съгласно АДБФП № BG16RFOP001-1.001-0001-C01, сключен между Столична община и МРРБ. Средствата са осигурени в рамките на проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване качеството на образователния и възпитателния процес и работна среда на децата, педагогическия и непедагогически персонал чрез осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общински детски градини, средни и общообразователни училища на територията на град София.

09.08.2019