Започва цялостен ремонт на детска градина в район „Връбница"

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


 Кметът на район „Връбница” – Столична община, г-н Младен Младенов направи днес първа копка в двора на 42. ОДЗ (нова 42. ДГ) „Чайка”, ж.к. „Връбница 1“, район „Връбница”, с което се постави началото на строително-монтажните работи по модернизацията на съществуващия обект, финансирани по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. На събитието присъстваха представители на дружеството изпълнител на строителните дейности, на строителния надзор, ръководството на детското заведение, екипът за управление и изпълнение на проекта от Столична община и др.

В своето приветствие г-н Младенов акцентира върху значението на изпълнявания проект за цялостно обновяване на детската градина като част от образователната инфраструктура на Столична община и пожела успех на строителите по време на работния процес. В следващите 9 месеца, на територията на 42. ОДЗ (ново 42. ДГ) ще бъде извършен основен ремонт и модернизация на визията на фасадите на сградата чрез полагане на топлоизолация, нови цветови решения и използването на нови материали. Архитектурният облик на сградата ще се запази и същевременно ще бъде постигнато модерно архитектурно-художествено оформление. Ще се извърши функционално преразпределяне на вътрешни пространства и ще се положат нови финишни покрития по стени и тавани, както и нова настилка по подовете. Предстои да бъдат изцяло подменени също така компрометираните инсталации в сградата; ще бъдат изградени пожароизвестителна и оповестителна инсталация, както и подмяна на дограма. Ще се извърши усилване и укрепване на основи, изграждане на нови английски дворове и нови стълби. Ще се изградят съоръжения: нови подемници, нова хидравлична платформа и рампи с електрическо подгряване за осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. Проектът включва също така: подмяна на дворните настилки, ударопоглъщаща мека настилка, пясъчници, ново парково обзавеждане и обновяване на оградата. Основният ремонт на обекта обхваща и внедряването на мерки за енергийна ефективност: топлоизолация на покрива и външните стени, монтаж на енергоспестяващи осветителни тела и др.

Общата стойност на предстоящите строителни дейности на обекта е 1 792 895,34 лв., без ДДС, съгласно АДБФП № BG16RFOP001-1.001-0001-C01, сключен между Столична община и МРРБ. Средствата са осигурени в рамките на проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е: повишаване качеството на образователния и възпитателен процес и работна среда на децата, учениците, педагогическия и непедагогическия персонал чрез осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общински детски градини, средни и общообразователни училища на територията на град София.


 

02.08.2019