Заместник-кметът на София Албена Атанасова е новият председател на Постоянната комисия по труда и социалната политика на НСОРБ

Албена Атанасова – зам.-кмет на Столична община – бе избрана с най-голям брой гласове на заседание на Постоянната комисия по труда и социалната политика на НСОРБ, което се проведе София, с представители от всички общини в страната.

Постоянните комисии имат следните задачи: подготвят предложения за усъвършенстване нормативната уредба, касаеща местното самоуправление, и становища по проекти за нормативни актове; осигуряват обмен на положителния опит между членовете на сдружението; съдействат за повишаване управленските умения и квалификация на кадрите; подготвят искания за организиране и предоставяне на консултантски, експертни и други услуги на членовете; насърчават междуобщинското сдружаване за решаване на въпроси от взаимен интерес; осъществяват контакти и взаимодействие с представители на централната власт в рамките на мандата, определен от Управителния съвет; осигуряват гласност и обществена подкрепа за укрепване управлението на общинските дейности; изпълняват и други функции, възложени от ОС и УС.

Албена Атанасова заема вакантното място, което бе освободено от г-жа Росица Димитрова при встъпването ѝ в длъжност заместник-министър на труда и социалната политика.

Заседанието се проведе в следните три панела: Реформи в системата на социалните услуги, Приоритетни предложения за промени в нормативната уредба и методиките за предоставяне на социалните услуги, Подобряване механизмите за мониторинг и контрол на социалните услуги на ниво община, вкл. на деинституционализираните услуги за деца.

Специално участие взеха още заместник-министрите на труда и социалната политика Росица Димитрова и Зорница Русинова, Силвия Георгиева – изпълнителен директор на НСОРБ и Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НСОРБ до 2018 год.

 

 

04.04.2018