Заместник-кметът Йоана Христова представи интегрирания подход на София за намаляване на замърсяването на въздуха на форум в Братислава

Заместник-кметът на Столична община Йоана Христова участва на 28 – 29 ноември във Втория европейски форум за чист въздух  в  Братислава. Той е  организиран от Европейската комисия в сътрудничество с Министерството на околната среда на Словашката република. Следвайки ясното послание от първия форум „Чист европейски въздух”, проведен през ноември 2017 г. в Париж „Решенията за решително подобряване качеството на атмосферния въздух са налице, но за да се справим успешно със замърсяването на въздуха е необходимо да работим заедно” – вторият форум дава основата за структурни диалози, обмяна на опит, добри практики и дебатиране на хоризонтален подход за подобряване качеството на атмосферния въздух.

В рамките на форума Христова представи интегрирания подход на СО за намаляване замърсяването на въздуха от битовото отопление като подчерта, че преходът към алтернативни форми на отопление и подмяната на стари печки на дърва и въглища с газ, пелети, електричество или включване към централно отопление – ТЕЦ, са част от приложимите мерки, но не и единствените. Въведените стандарти за твърдите горива, адекватната политика за подпомагане на домакинства с помощи за отопление, поставянето на филтри на комините, енергийната ефективност на домовете и др. трябва да се прилагат едновременно, за да се постигне ефект в най-кратки срокове. "Към синергия на мерките за намаляване замърсяването от различните източници, в това число от транспорта, градовете следва да подхождат индивидуално съобразно приноса на източниците на замърсяване. Няма едно решение, което да е приложимо за всички" – обобщи Христова.

Форумът се фокусира и дебатира по няколко теми като замърсяване на атмосферния въздух от транспорта и битовото отопление, земеделие и финансиране на мерки за подобряване качеството на въздуха.

29.11.2019