За 4 години Столичната община увеличи със 120% площта на измити улици и булеварди

 

10,3 млн. лв. за поддържане на чистотата в междублоковите пространства и косене ще бъдат предоставени директно на кметовете на райони

"За поредна година Столична община увеличава площта на улици и булеварди, които ще бъдат измивани като част от мерките за подобряване на качеството на въздуха. В План-сметката за чистотата на града за 2023 г. е заложено измиването на 453 хил. дка улици, което е двойно повече спрямо измитите площи през 2019 г. (203 хил. дка)." Това съобщи зам.-кметът по екология Десислава Билева, която заедно със зам.-кмета по финанси и здравеопазване Дончо Барбалов представиха План-сметката за осигуряване на дейностите по чистотата на територията на Столична община през 2023 г.

"През 2023 г. Столична община предвижда увеличаване на кратността на миене на улиците, по които се движи градски транспорт, от 6 на 7 пъти годишно. Миенето на вътрешноквартални улици и улици с обществено значение също се увеличава от 7 на 8 пъти годишно" – съобщи също Билева.

"Общият размер на План-сметката за осигуряване на чистотата на територията на Столична община за 2023 г. е 260,2 млн. лв., което е увеличение от 22,5 млн. лв. спрямо настоящата година" – каза също Билева.

С 5 млн. лв. се увеличават средствата за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, които включват както повече средства за миене, така и повече средства за поддържане на междублоковите пространства. 10,3 млн. лв. ще бъдат предоставени директно на кметовете на райони за почистване и косене на междублокови пространства, като сумата е с 1,1 млн. лв. повече спрямо настоящата година.

74,7 млн. лв. от План-сметката са предвидени за поддържане на инсталациите за третиране и рециклиране на битовите отпадъци, както и за проучване, проектиране, изграждане, експлоатация и закриване на депата за битови отпадъци.

8,7 млн. лв. повече са предвидени за осигуряване на дейността на завода за преработка на битовите отпадъци в Садина и инсталациите за зелени и биоразградими отпадъци в Хан Богров. Увеличените средства се дължат основно на ръста на цената на електрическата енергия, необходима за дейността на МБТ завода. Разходът за ел. енергия на завода за преработка на битовите отпадъци през 2020 г. е бил 3,6 млн., като през 2023 г. се очаква да бъде 7,6 млн. лв., което е увеличение от 136%.

За да осигури намаляване на разходите за електрическа енергия, Столичната община планира през 2023 г. да стартира изграждането на фотоволтаична система на сградите на завода, която ще се използва за собствените нужди на общинското предприятие. Очакванията са произведената електроенергия от фотоволтаичната система да достигне 2,1 млн. kWh/година,  което ще покрие до 10% от потреблението на инсталациите.

По думите на Билева "в резултат от работата на инсталацията за преработка на биологични отпадъци през първите 9 месеца на 2022 г. е произведена електрическа енергия, приходите от която са в размер на 956 794 лв. Получените приходи от продажбата на рециклируеми материали, отделени от преработката на битовия отпадък, са 524 736 лв., а от продажбата на компост, произведен от третиране на зелени отпадъци – 48 786 лв.

Разходите за събиране и транспортиране на битовите отпадъци за 2023 г. са в размер на 78 млн. лв.

Зам.-кметът Дончо Барбалов информира, че през 2023 г. се запазва такса битови отпадъци за гражданите на 1,6 промила и 10 промила за бизнеса. За тези представители на бизнеса, които изберат да заплащат на база генериран отпадък, цената за контейнер от 1100 л ще бъде 1540 лв., а за контейнер от 3,5 м3 – съответно 9235 лв. годишно.

Барбалов посочи също, че днес се предвижда да бъде внесено предложението за План-сметка за 2023 г. в Столичен общински съвет. След един месец ще започне разглеждане в комисии, а после документът да бъде приет от Столичния общинския съвет.
 

 

02.11.2022