Втора сесия на Столичната програма „Култура” – 2020 г. за проекти по Направление „Мобилност”

В изпълнение на Решение № 394 от 27.06.2019 г. на Столичен общински съвет Столичната община чрез дирекция „Култура” обявява ВТОРА СЕСИЯ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2020 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна)

Срок за подаване на проекти: 13 януари – 13 февруари 2020 г.
Проектните предложения се подават по електронен път. Не се приемат документи, подадени на хартиен носител в дирекция „Култура” на Столична община, изпратени по поща или имейл.

Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна)

Направлението подкрепя мобилност на културни оператори (организации) и физически лица – за участие във фестивали, събития и инициативи в страната и чужбина, за представяне на тяхната дейност, изграждане на национални и международни партньорства, развитие и обогатяване на културните продукти и разширяване на публиките. Не се поставят жанрови или видови ограничения, област на изкуствата и др.

Подкрепят се проекти за вътрешна мобилност – за пътувания от и до населени места на територията на България – и външна мобилност за трансгранични пътувания. Приоритет имат пътувания от и до държави в Европа. Допустими са пътувания от и до държави от цял свят, когато имат съответната целева обосновка.

В направлението са допустими само разходи за транспорт и настаняване на участници на територията на България. За пътувания в чужбина са допустими само транспортни разходи. 

Проектите трябва да отговарят на общите изисквания към направлението.

Срок за реализация на проектите – от 01 май 2020 г. до 31 август 2020 г.

13.01.2020