Втора САГБАЛ Шейново ЕАД открива търг с тайно наддаване за сключване на договор за наем за срок от 3 години на помещение за извършване на административни дейности

На основание чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 3 и чл. 25 от Наредбата за общинските лечебни заведения и Решение на съвета на директорите пo Протокол от 27.04.2016 г. открива търг с тайно наддаване за сключване на договор за наем за срок от 3 (три) години на обособен недвижим имот, собственост на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД: Помещение с предназначение за извършване на административни дейности, находящо се в двора на болницата, представляващо дълготраен материален актив с балансова стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на болницата към 31.12.2015 г., при следните условия:

1.Описание на обекта на търга с тайно наддаване: Помещение за извършване на административни дейности, с площ от 30 кв.м. находящо се в двора, непосредствено до входа на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО”ЕАД, гр. София, ул. „Шейново” № 19.

2. Начална месечна наемна цена: 900 (деветстотин) лева, без ДДС.

3. Условия и документи, необходими за участие в търга с тайно наддаване: 
Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, закупили тръжни документи и представили документите, посочени в т. 10 от документацията за участие и изброени по-долу. Физическите лица, които не са еднолични търговци и са спечелили търга следва да се регистрират по реда на чл. 58 от Търговския закон. 
3.1. Заявление за участие. Заявлението за участие се попълва по образец – Образец №1. Към заявлението се прилагат и изброените по-долу документи; 
3.2. Документ за закупена тръжна документация (в оригинал или заверено копие – „вярно с оригинала” и подпис); 
3.3. Документ за внесен депозит (в оригинал); 
3.4. За физически лица, които не са регистрирани като търговци – копие от документ за самоличност. В случаите, в които участникът участва в търга чрез пълномощник, е необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите; Удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК – в оригинал; Свидетелство за съдимост – в оригинал (срок на валидност 6 месеца); 
3.5. За едноличните търговци – оригинал или заверено от кандидата удостоверение за актуално състояние или посочване на ЕИК; В случаите, в които участникът участва в търга чрез пълномощник, е необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите; Удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 87, ал.6 от ДОПК – в оригинал; Свидетелство за съдимост на законния представител – в оригинал (срок на валидност 6 месеца); 
3.6. За юридическите лица - оригинал или заверено от кандидата удостоверение за актуално състояние или посочване на ЕИК/БУЛСТАТ; В случаите, в които участникът участва в търга чрез пълномощник, е необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите; Удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 87, ал.6 от ДОПК – в оригинал; Свидетелство за съдимост за членовете на управителните органи на юридическото лице – в оригинал (срок на валидност 6 месеца); 
3.7. Декларация по образец – Образец № 2, че участникът е извършил оглед на обекта; 
3.8. Декларация по образец – Образец № 3 – декларация за поверителност от участника; 
3.9. Предлагана цена по образец – Образец № 4, поставена в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”; 
3.10. Декларация по образец – Образец № 5, че участникът не е неизправна страна по договор с „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД; 
3.11. Декларация по образец – Образец № 6, че участникът приема изцяло условията на приложения проект на договор за наем. 
3.12. Декларация по образец – Образец № 7, че участникът се задължава да плаща режийните/консумативните разходи за ползването на обекта; 
3.13. Декларация свободен текст, че по отношение на участника не е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност и не е открито производство по несъстоятелност; 
3.14. Документите, приложени към заявлението се подреждат и описват в хронологична последователност, съгласно тръжната документацията. Заявлението, заедно с приложените към същото документи и запечатания плик с надпис „Предлагана цена” се поставят в отделен непрозрачен плик, който се запечатва. Върху плика се изписват данни за името на участника, адрес, телефон, факс и електронен адрес за кореспонденция, както и надпис: „Тръжна процедура за отдаване под наем на Помещение за извършване на административни дейности, с площ от 30 кв.м, находящ се в двора на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО”ЕАД, гр. София, ул.„Шейново№ 19.”

4. Начин на плащане: НАЕМАТЕЛЯТ внася наемната вноска за първия месец, в деня на подписване на договора за наем, заедно с депозит, в размер на тримесечния наем. 
Дължимите месечни наемни вноски се внасят най-късно до пето число на текущия месец в брой в касата на НАЕМОДАТЕЛЯ на адрес – град София, ул. „Шейново” № 19, или по банковата сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ „Общинска банка” - АД – клон „Врабча”, IBAN BG27SOMB91301027523102, BIC SOMBBGSF, за което НАЕМАТЕЛЯТ получава разходооправдателен документ; 
На всеки дванадесет месеца от сключването на договора дължимата наемна цена се увеличава с публикувания от Националния статистически институт инфлационен индекс за периода. За целта НАЕМОДАТЕЛЯТ изпраща на НАЕМАТЕЛЯ уведомление за промяната в наемната цена, която влиза в сила от месеца, следващ изминалия дванадесетмесечен период, без да е нужно подписване на допълнително споразумение за промяна в цената на дължимия наем.

5. Дата, място и час на провеждане на търга 
Дата на провеждане на търга: 17.05.2016 г.; 
Начален час на търга: 10.30 часа; 
Място на провеждане на търга: в рапортна/учебна зала, находяща се на четвъртия етаж в сградата на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД - гр. София, ул. „Шейново” № 19 
Начална месечна наемна цена: 900 (деветстотин) лева, без ДДС; 
Размер на депозита за участие: 900 (деветстотин) лева. Внася се в касата на дружеството в гр. София, ул. „Шейново” № 19.

6. Ред за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита 
Цената на тръжната документация е 10 (десет) лева. Тръжната документация се заплаща в касата на дружеството в гр. София, ул. „Шейново” № 19 всеки работен ден от 09.00 – 14.00 часа и се получава в деловодството на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, срещу представен платежен документ в срок от 28.04.2016 г. до 16.05.2016 г. от 09.00 – 14.00 ч.
Размерът на депозита е 900 (деветстотин) лева и се внася в касата на дружеството в гр. София, ул. „Шейново” №19 от 09.00-14.00 часа всеки работен ден в периода до датата на изтичане на крайния срок за приемане на заявление за участие.

7. Условия за оглед на обекта: Време и начин за оглед на обекта: всеки работен ден от 12.00 до 14.00 часа в периода от 28.04.2016 г. до 16.05.2016 г.

8. Крайният срок за приемане на заявления за участие е: 16.05.2016 г. до 14.00 часа.

9. Специални изисквания: няма

10. Ден, дата, място и час на повторно провеждане на търга: Търгът с тайно наддаване ще се проведе повторно на 17.06.2016 год. от 10,30 часа в рапортна/учебна зала, находяща се на четвъртия етаж в сградата на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД - гр. София, ул. „Шейново” № 19
28.04.2016