Втора МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на бюфет-кафе и площи за поставяне на банкомат и павилион

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД:

A. Недвижим имот, съставляващ помещение за обществено хранене - бюфет-кафе, с обща площ от 101 (сто и един) квадратни метра, находящ се на приземен етаж в централна сграда, с първоначална наемна месечна цена в размер на 305.00 (триста и пет) лева без включен ДДС. 
Имотът се отдава под наем за търговска дейност - заведение за обществено хранене - бюфет-кафе.

Б. Площ за поставяне на банкомат с общ размер от 1.00 (един) квадратен метър, находящ се на партерен етаж в централна сграда, с първоначална наемна месечна цена в размер на 30.00 (тридесет) лева без включен ДДС. 
Имотът се отдава под наем за извършване на търговска дейност - предоставяне на банкови услуги .

B. Площ с размер от 7.00 (седем) квадратни метра, за поставяне на павилион, находяща се на територията на „Втора МБАЛ - София” ЕАД, с лице към бул."Хрието Ботев", с първоначална наемна месечна цена в размер на 22.68 (двадесет и два лева и шестдесет и осем стотинки) лева без включен ДДС. 
Имотът се отдава под наем за търговска дейност - продажба на печатни издания, цветя и др. нехранителни стоки.

Гаранцията (депозит) за участие в конкурса, в размер на първоначалната наемна месечна цена за позицията, за която се участва, се превежда по банкова сметка на „Втора МБАЛ - София” ЕАД: 
Банка: „Алфа Банк" АД, BIC CRBA BGSF, IBAN BG72 CRBA 9898 1230 0196 77

Цена на конкурсната документация: 30 лева с включен ДДС.

Конкурсната документация се получава от деловодство на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД, от 08.02.2016 г. до 22.02.2016 г. след заплащане на цената и на каса на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 24.02.2016г. от 14.00 часа в сградата на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД, четвърти етаж, библиотека.

05.02.2016