Втора МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за търговски дейности за извънболнична медицинска помощ

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА "ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ” ЕАД:

А. Площ за поставяне на банкомат, с общ размер от 1.00 квадратен метър, находящ се на партерен етаж в централна сграда, вдясно от централен вход, срещу деловодство, за извършване на търговска дейност - предоставяне на банкови услуги и начална наемна цена в размер на 30.00 лв. без включен ДДС. 

Б. Недвижим имот, съставляващ помещение за кабинет, с обща площ от 15.10 квадратни метра, на първи стаж, северно изложение, за кабинет за извънболнична помощ – лекарски консултации, с начална наемна цена в размер на 56.47 лв. без включен ДДС. 

B. Недвижим имот, съставляващ помещение за кухня, с обща площ от 190.00 квадратни метра, находящ се на приземен етаж на централната сграда, за търговска дейност - имотът е ползван първоначално като кухня, впоследствие като складова площ, с начална наемна цена в размер на 530.00 лв. без включен ДДС. 

Г. Недвижим имот, съставляващ площ около 1.00 квадратен метър, за търговска дейност - поставяне на кафе-автомат, находящ се на партерен етаж, коридор вдясно от централен вход, до каса, с начална наемна цена в размер на 614.00 лв. без включен ДДС. 

Д. Недвижим имот, съставляващ помещение за медико-техническа лаборатория, с обща площ от 14.80 квадратни метра, на първи етаж, южно изложение, с начална наемна цена в размер на 250.00 лв. без включен ДДС. 

Е. Недвижим имот, съставляващ помещение за кабинет, с обща площ от 15.30 квадратни метра, на втори етаж югозизточно изложение, за използване от общопрактикуващи лекари – с изключение на лекари по дентална медицина - за амбулатория за извънболнична помощ по смисъла на чл.8, ал.1, т. 1, буква „а” и буква „б” от ЗЛЗ, а именно за индивидуални или групови практики за първична медицинска помощ, с начална наемна цена в размер на 57.22 лв. /петдесет и седем лева и двадесет и две стотинки/ без включен ДДС.

Ж. Недвижим имот, съставляваш помещение за кабинет с № 8, с обща площ от 15.70 квадратни метра, на втори етаж, южно изложение, за използване от общопрактикуващи лекари – с изключение на лекари по дентална медицина - за амбулатория за извънболнична помощ по смисъла на чл.8, ал.1, т.1, буква „а” и буква „б” от ЗЛЗ, а именно за индивидуални или групови практики за първична медицинска помощ, с начална наемна цена в размер на 58.72 лв. без включен ДДС. 

Условията на конкурса и изискванията към участниците се съдържат в конкурсната документация. 

Гаранцията (депозит) за участие в конкурса, в размер на един месечен наем за съответната позиция без включен ДДС, се внася на каса или превежда по банкова сметка на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД в „Общинска банка” АД, BIC SOMB BGSF, IBAN BG47 SOMB 9130 1027 3753 02 в срок до 17.09.2016 г. 

Цена на конкурсната документация е 30.00 (тридесет) лева с включен ДДС. 

Конкурсната документация се закупува и получава от каса на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД от 01.09.2016 г. до 16.09.2016 г. 

Документите за участие в конкурса сe подават в срок до 15.30 часа на 17.09.2016 г. в деловодство на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД. 

Конкурсът ще се проведе на 19.09.2016 г. от 14.00 часа в сградата на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД, четвърти етаж, библиотека. 

26.08.2016