Втора МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за търговска дейност

ОБЯВЯВА  

Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за търговска дейност, предоставени за управление на „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД:   

А. Преместваем обект тип павилион, находящ се в предния двор пред сградата на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД, с обща площ от 14.00 (четиринадесет) квадратни метра, за извършване на търговска дейност - продажба на тонизиращи и безалкохолни напитки, закуски, хранителни стоки и др., с начална наемна цена в размер на 309.00 лв. (триста и девет лева) без включен ДДС;
  
Б. Недвижим имот, съставляващ помещение за кухня, с обща площ от 190.00 квадратни метра, находящ се на приземен етаж на централната сграда, за търговска дейност - имотът е ползван първоначално като кухня, впоследствие като складова площ, с начална наемна цена в размер на 530.00 лв. без включен ДДС.
  
Условията на конкурса и изискванията към участниците се съдържат в конкурсната документация.
  
Гаранцията (депозит) за участие в конкурса, в размер на един месечен наем за съответната позиция без включен ДДС, се внася на каса или превежда по банкова сметка на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД в „Общинска банка” АД, BIC SOMB BGSF, IBAN BG47 SOMB 9130 1027 3753 02 в срок до 17.11.2016 г.
  
Цена на конкурсната документация е 30.00 (тридесет) лева с включен ДДС.

Конкурсната документация се закупува и получава от каса на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД от 02.11.2016 г. до 16.11.2016 г.
  
Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15.30 часа на 17.11.2016 г. в деловодство на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД.
  
Конкурсът ще се проведе на 18.11.2016 г. от 10.00 часа в сградата на ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД, приземен етаж, салон.
  

02.11.2016