Встъпителна пресконференция за проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА СТОЛИЧНА“

                                                                                    

    

                                                                           

Столична община организира пресконференция, която ще се състои на 15 март 2022 г. от 11:00 ч. в Областен информационен център – София, бул. „Витоша“, № 99.

Пресконференцията е във връзка с дейностите по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01, „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА СТОЛИЧНА“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.                                                 

Обща стойност на проекта: 6 747 020, 42 лв., в това число разходи по линия на ЕСФ чрез механизма REACT EU.

Европейско финансиране (ЕСФ): 6 747 020, 42 лв.

В пресконференцията ще участват представители на екипа за реализация на проекта, експерти от дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ на Столична община, представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., на други държавни и общински структури, на неправителствения сектор, обществеността и средствата за масова информация.

 

 

Проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 „Патронажна грижа + в община Столична“, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“,  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

10.03.2022