Във връзка с повишаването на температурите и снеготопенето се извършва наблюдение на речните корита

 

Във връзка с повишаването на температурите и снеготопенето се извършва наблюдение критичните места на речните корита, нивата на реките и язовирите на територията на Столична община.

Реките текат в коритата си и няма опасност от образуване на разливи. Осигурена е проводимостта на речните корита.

Екипи на общината следят ниват на реките и язовирите. Всички общински язовири „Мърчаево“, „Мрамор“, „Суходол“ 2 се изпускат контролирано.

Поддържат се дъждоприемните шахти и се проверява тяхната проводимост. Извършва се почистване на пътните регули от наноси и прах. Дейностите на място се контролират от екипите на Столичен инспекторат.

Извършва се превантивно почистване на различни речни участъци от реките Какач, Искър, Дървенишка, Банска, река Боянска и други.

Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ извършват обходи на терен с цел превенция за състоянието на реките.

 

 

 

19.02.2021