Върховният административен съд потвърди заповедта на главния архитект за запазване на къщата на Гешов на бул. „Патриарх Евтимий“ № 7

Столична община запазва къщата на Гешов на бул. „Патриарх Евтимий“ № 7 като единична архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност с изработването на нов подробен устройствен план. С новия план ще отпадне предвиждането на имота „за хотел“ и вграждането на къщата във фасадата на 7-етажен хотел, одобрено през 2004 г. Със заповед на главния архитект на София арх. Здравков се създава устройствена възможност за запазване в автентичния вид и цялост на една от емблематичните за София сгради от началото на ХХ век, изградена по проект на арх. Лазаров.

Това стана възможно след окончателното решение на Върховния административен съд в полза на Столична община срещу жалба от собствениците на имота „Артемида – БСИ“ АД.  Фирмата обжалваше заповедта на главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков, с която беше наредено да се изработи служебно изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план за УПИ II-4 „за хотел“, кв. 428, м. „Главен градски център – Зони Г-8 и Г-10“ по плана на гр. София, район „Средец“, с административен адрес бул. „Патриарх Евтимий“ № 7.  С Решение на ВАС от 11.10.2021 г. се отменя Решение на Административен съд – София-град и жалбата на „Артемида – БСИ“ АД се отхвърля.

Проектът за нов подробен устройствен план ще бъде съобразен и с изискванията на Общия устройствен план на Столична община.

Столична община е връчила заповед за аварийна консервация на застрашените от унищожаване елементи от фасадата и защитно покритие.

С пълния текст на Решението може да се запознаете тук:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/3cfc705847268f10c22587680041323d?OpenDocument

 

 

 

10.11.2021