Увеличава се бюджетът за чистота на София през 2019 година

Не се увеличава такса смет

През 2019 г. Столична община предвижда увеличаване бюджета за чистота на 205 985 776 лева. Този бюджет е с 22 млн. лв. (12,07%) по-висок, отколкото е бюджетът за 2018 г.

„През тази година по-високият бюджет за чистота на Столична община е насочен към подобряване на услугата по чистота и приоритетно – към подобряване качеството на атмосферния въздух. Основни акценти в план-сметката са увеличената кратност на събиране и извозване на едрогабаритните отпадъци (1.5 млн. лв. повече),  като целта тук е да се намали престоят на горимите едрогабаритни отпадъци около контейнерите и така да се минимизира възможността те да бъдат събрани и изгорени нерегламентирано. Други важни акценти в бюджета за чистота за 2019 г. са двукратно увеличаване на миенето и увеличаване на грижите за зелената система, като за нея придвижваме 2.3 млн. лв. в повече за увеличаване на зелените площи и възстановяване на междублоковите пространства. Общата сума за поддръжка на зелените площи през 2019 г. е 21 600 000 лв.“. Това коментира зам.-кметът по екология в СО Йоана Христова.

„Бюджетът за чистотата на Столична община за 2019 г. е по-висок и в същото време не предвижда повишаване на такса смет за жителите на общината. Стойностите за такса смет се запазват на същите нива от 2018 г. за всички категории потребители“. Подчерта зам.-кметът по финанси в СО Дончо Барбалов. За гражданите такса смет се запазва на 1,6 промила върху данъчната оценка на жилищата, а за бизнеса – 10 промила върху отчетната стойност на имотите. Зам.-кметът Барбалов припомни, че фирмите могат да плащат такса битови отпадъци и според количеството генериран отпадък. През 2018 г. общо над 6700 фирми в София са се възползвали от тази възможност.

Сумата за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 г. ще бъде 78 500 000 лв. (завишение от 10.72% спрямо 2018 г.). В нея се предвижда двойно увеличение на миенето спрямо 2018 г., както и увеличаване с 24% на дела на машинното метене за сметка на ръчното за всички улици с масов градски транспорт. За зимата се предвижда увеличаване на почистването на вътрешнокварталните улици и добавяне на нови такива.

През 2019 г. Столична община планира да отдели 55 млн. лв. за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата, инсталациите и съоръженията за обезвреждане на битовите отпадъци, рециклиране и оползотворяване, вкл. увеличение на средствата за рекултивация на депата "Суходол" и "Садината", както и за дейности по проектиране на Центъра за биомаса и други.

През предстоящата година с 570 000 лв. ще нарасне сумата за транспорт и оползотворяване на RDF-екологичното гориво, като общата цена за превозването му до циментовите заводи, в които то се оползотворява като временна мярка до построяването на инсталация за оползотворяването му, става 5 721 000 лева.

 

19.11.2018