Уточнение относно прилагането на общ критерий "Работещ родител" за прием на деца в общински детски заведения


СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с постъпили в дирекция „Образование“ много запитвания от родители на деца, кандидатстващи за прием в общинските детски градини на територията на Столична община относно получаване на точки по общ критерий 3 „Работещ родител“, Ви уведомяваме, че се проведе допитване до всички заинтересовани страни по темата /родители, директори на детски градини, неправителствени организации/.

Беше поискано писмено становище и от членовете на работната група към дирекция „Образование“, като 2/3 от тях считат, че няма правно основание за промяна приложимостта на този критерий, тъй като той е приет с цел да бъдат подкрепени децата на работещите родители.

През месец април се проведе анкета с родители на деца по темата, като след обработка на данните се установи, че от общия брой анкетирани, след обявяване на извънредното положение:

  • 2 % от анкетираните и двамата родители са останали без работа;
  • 20% от анкетираните единият от родителите е останал без работа
  • 78% от родителите са работещи.

Всяка промяна на нормативен акт задължително подлежи на обществени консултации, които се провеждат в рамките на един месец от публикуването им на страницата на Столична община. Предвид обстоятелството, че от 16 март 2020 година започна графика за изпълнение на дейностите по прием на деца в общинските детски градини, промяна в Наредбата, респективно в критериите не следва да бъдат извършвани до приключване на класиранията.    

27.04.2020