УТОЧНЕНИЕ относно кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април Столичната община

Във връзка с многобройните въпроси и коментари в Социалните мрежи относно реда за подаване на заявления за кандидатстване за прием в 1. клас, уведомяваме следното:

Заявлението за кандидатстване представлява образец – Приложение № 1 (Предишно Приложение № 2, изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) към СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община (Системата).

Предвид създадения ред във връзка с обявеното извънредно положение Ви информираме, че не е необходимо да  принтирате, подписвате и сканирате (фотографирате) заявлението.

Родителите, които разполагат с електронен подпис и желаят, могат да подпишат и изпратят заявленията си подписани, а тези, които не разполагат с такива, могат да изпратят своите заявления без подпис.

След класиране, при записване в съответното училище на място, родителят/настойникът следва да представи на хартиен носител с подпис своето заявление, подадено по електронен път, придружено с оригинал на Удостоверението за завършено предучилищно образование и документи по т. 8.5 и т. 8.10 от Системата (когато са относими).

След обработване на подадените заявления за прием на ученици в първи клас от училищната комисия родителят получава входящия номер на заявлението в рамките на до 3 работни дни.
 

Оставаме на разположение!

Вашите въпроси може да задавате на obrazovanie_so@abv.bg или на телефон 02 943 3183.

21.04.2020