Устойчива енергия и устойчив транспорт – ИНОЕЪР по пътя към нулевоемисионните превозни средства

 

УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ И УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ – ИНОЕЪР ПО ПЪТЯ КЪМ НУЛЕВОЕМИСИОННИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

В рамките на Европейската седмица на устойчивата енергия #EUSEW2021, ИНОЕЪР представи подхода си и постигнатото досега на международна експертна среща на 25 октомври, 2021.

Осигуряването на достъпна, надеждна, устойчива и модерна енергия е сред основните приоритети на Европейския съюз. Във връзка с препоръката на Европейската комисия до 2035 година да се спре продажбата и производството на превозни средства с двигатели с вътрешно горене, европейските държави прилагат различни мерки и стимули за преминаване към нулевоемисионни превозни средства. ИНОЕЪР също усилено работи в насока насърчаване използването на екологосъобразни начини на придвижване като се стреми да предлага най-удобните алтернативи спрямо мнението на гражданите.

Поради тази причина екипът на ИНОЕЪР бе сред поканените да се включат в експертна среща, организирана от Мрежата на Британските посолства в Централна и Източна Европа и Британския офис за нулевоемисионни превозни средства. Срещата бе част от събитията, предшестващи международната конференция за климата на ООН COP26.

На 25 октомври Столична община сподели за политиките, които прилага в посока устойчива мобилност, като акцентира върху проект ИНОЕЪР, чрез който има възможността да използва иновативен и всеобхватен подход за стимулиране на устойчивото придвижване в града, който обхваща не само автобуси без емисии, но и транспортни услуги при поискване.

Сред присъстващите в онлайн семинара бяха създатели на политики от Австрия, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Всички те споделиха досегашния си опит и разказаха както за най-добрите практики до момента, така и за научените уроци от прилагането на различни политики и мерки по пътя към нулевоемисионни превозни средства.

Проектът ИНОЕЪР е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.


SUSTAINABLE ENERGY AND SUSTAINABLE TRANSPORT – INNOAIR ON ITS WAY TO ZERO-EMISSION VEHICLES

As part of the European Sustainable Energy Week #EUSEW2021, INNOAIR presented its approach and achievements at an international expert meeting on October 25, 2021.

Ensuring affordable, reliable, sustainable and modern energy is one of European Union's main priorities. In connection with the recommendation of the European Commission to stop the sale and production of vehicles with internal combustion engines by 2035, European countries apply various measures and incentives to switch to zero-emission vehicles. INNOAIR is also working hard to promote the use of environmentally friendly modes of transport by striving to offer the most convenient alternatives to the opinion of citizens.

For this reason, the INNOAIR team was among those invited to participate in an expert meeting organized by the Central and Eastern European Network of British Embassies and the British Office for Zero Emission Vehicles. The meeting was part of the events leading up to the UN International Climate Conference COP26.

On October 25, Sofia Municipality shared the policies it pursues in the direction of sustainable mobility, focusing on the INNOAIR project, which has the opportunity to use an innovative and comprehensive approach to stimulate sustainable mobility in the city, which covers not only emissions-free buses, but also on demand transport services.

Among those present at the online seminar were policy makers from Austria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia. All of them shared their experience up to this point and talked about the best practices so far and the lessons learned from the implementation of various policies and measures on the road to zero-emission vehicles.

INNOAIR project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Urban Innovative Actions Initiative.


 

28.10.2021