Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните части от недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в сградата на лечебното заведение: 1 кв. м за поставяне на кафе автомат; 2 кв. м за поставяне на автоматизирана машина за изпичане на закуски; кабинет № 41 за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар

 

ОБЯВА


Изпълнителният директор на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните части от недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в сградата на лечебното заведение: 1 кв. м за поставяне на кафе автомат; 2 кв. м за поставяне на автоматизирана машина за изпичане на закуски; кабинет № 41 за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар.
• 1 кв. м за поставяне на кафе автомат, находящ се на партера до централния вход на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД;
• 2 кв. м за поставяне на автоматизирана машина за изпичане на закуски, находящи се на партера на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, в близост до регистратурата на ДКЦ и регистратурата на болницата;
• кабинет № 41 за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар, находящ се на партера на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД – 18 кв. м.
Конкурсът ще се проведе на 27.08.2021 г., от 10:00 ч., в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, Административен блок, стая № 3.
Срок на договора за отдаване под наем – 3 години.
Месечната наемна цена ще се заплаща от 1-во до 15-то число на текущия месец по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF; Общинска банка – бул. „Мария-Луиза” № 88 или в касата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.
Оглед на помещенията ще се извършва от 09:00 до 16:00 часа, всеки работен ден, в дните от 16.08.2021 г. до 20.08.2021 г. включително, след представен документ за закупена документация. Телефон за контакт: 0884355846 – Михаил Стойков.
Конкурсната документация се получава всеки работен ден, от 09:00 до 16:00 часа, в дните от 16.08.2021 г. до 20.08.2021 г. включително, в стая № 3 – Административен блок на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, след заплащане на цената в касата на лечебното заведение.
Документи за участие в конкурса се подават до 16.00 часа на 26.08.2021г., в Деловодството на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.
Депозит за участие в размера на: 100,00 лв. (сто лева) – Депозитът се превежда по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF, Общинска банка – бул. „Мария-Луиза” № 88, или на ръка в касата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.
Цена на конкурсната документация: 10,00 лв. (десет лева) без ДДС.

 

12.08.2021