Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост – кабинети с номера: 28, 30, 35 и 42 за общо практикуващи лекари и кухненско помещение

О Б Я В А

Изпълнителният директор на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост, в сградата на УПМБАЛ – София „Свети Йоан Кръстител" ЕАД, за извършване на медицинска дейност – кабинети с номера: 28, 30, 35 и 42 за общо практикуващи лекари и кухненско помещение. 

1. Кабинет № 28 – 18 кв. м, за извършване на медицинска дейност, за общопрактикуващ лекар, находящ се на първия етаж в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД; 

2. Кабинет № 30 –18 кв. м, за извършване на медицинска дейност, за общопрактикуващ лекар, находящ се на първия етаж в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД; 

3. Кабинет № 35 – 18 кв. м, за извършване на медицинска дейност, за общопрактикуващ лекар, находящ се на първия етаж в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД; 

4. Кабинет № 42 – 18 кв. м, за извършване на медицинска  дейност, за общопрактикуващ лекар, находящ се на първия етаж в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД; 

5. Кухненско помещение – 215 кв. м, находящо се на шести етаж в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД;

Конкурсът ще се проведе на 20.10.2022 г., от 11:00 ч., в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД, Административен блок, стая № 6.

Срок на договора за отдаване под наем – 3 години.

Месечната наемна цена ще се заплаща от 1-во до 15-то число на текущия месец по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF: Общинска банка – бул. „Мария Луиза" № 88 или в касата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Оглед на помещенията ще се извършва от 09:00 до 16:00 часа, всеки работен ден, в дните от 05.10.2022 г. до 12.10.2022 г. включително, след представен документ за закупена документация. Телефон за контакт: 02/8059263.

Конкурсната документация се получава всеки работен ден, от 09:00 до 16:00 часа, в дните от 05.10.2022 г. до 12.10.2022 г. включително, в стая № 6 – Административен блок на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД, след заплащане на цената в касата на лечебното заведение.

Документи за участие в конкурса се подават до 16:00 часа на 19.10.2022 г., в деловодството на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД.

Депозит за участие в размера на: 100,00 лв. (сто лева). Депозитът се превежда по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF, Общинска банка – бул. „Мария-Луиза" № 88, или на ръка в касата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД.

Цена на конкурсната документация: 10,00 лв. (десет лева) без ДДС.

03.10.2022