УКАЗАНИЯ за подаване и получаване на документи по електронен път съгласно Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот“ (НПСУАНЖ)

Съгласно Решение № 176 на Столичния общински съвет е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистент за независим живот” (НПСУАНЖ), като са създадени нови приложения – електронни заявления, а старите са изменени и допълнени.

След изменението и допълнението на НПСУАНЖ са създадени следните приложения за подаване по електронен път: Приложение 1.1Е, Приложение 1.2Е, Приложение 1.3Е, Приложение 1.5Е, Приложение 1.6Е, Приложение 1.8Е, Приложение 1.9Е, Приложение 1.10Е, Приложение 2.1Е, Приложение 2.2Е, Приложение 2.3Е, Приложение 2.4Е, Приложение 2.6Е, Приложение 2.7Е, Приложение 2.8Е.

По силата на § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на НПСУАНЖ, Комисията, назначена със Заповед № СОА20-РД91-208/02.07.2020 г., изм. със Заповед № СОА20-РД91-295/28.08.2020 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 15 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”, на заседание от 02.06.2021 г. по Протокол  № 21а, издаде Указания за подаване и получаване на документи по електронен път от персонален профил на заявител.

УКАЗАНИЯ за подаване и получаване на документи по електронен път съгласно Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот“ (НПСУАНЖ)

17.06.2021