Указания на МОН относно мерките за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца. Примерен формуляр за информирано съгласие на родителите

СЪОБЩЕНИЕ

С писмо № 9105-173/20.05.2020 г. до кметовете на общини и Регионалните управления на образованието МОН разпространи указания относно мерките за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца, както и примерен формуляр за информирано съгласие на родителите.

Министърът на образованието обръща внимание на необходимостта и важността родителите да бъдат обстойно информирани за рисковете, преди да вземат решение за връщане на детето в детско заведение.

Подробните указания по мерките за организация на работата при възстановяване приема на деца обхващат както задълженията и отговорностите на директорите на детски градини и ясли, така и на родителите, педагогическите, медицинските и непедагогическите специалисти. В документа се съдържа и алгоритъм за действията при съмнение или случай на COVID-19 в детска градина или ясла.

Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца

Примерен формуляр за информирано съгласие на родителите

20.05.2020