Удължаване на срока на Програма „Навън” на Столична община

Постъпилите проектни предложения по Програма „Навън“ за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда за 2019 г. бяха разгледани от специализираната Комисия по регламента на програмата и представени на вниманието на Творческия съвет. 

Поради спецификата на пространството, избрано за реализация на проектите – площадка „Мавзолей“, и възникналите конструктивни въпроси се налага удължаване на срока до 15 януари 2019 г. В този срок ще бъде изготвено допълнително експертно становище за всеки от проектите от направление „Архитектура и градоустройство” относно възможностите за пълноценна реализация на излъчените предложения.
 

20.12.2018