Район „Подуяне” удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на търговски обекти – частна общинска собственост, на територията на район “Подуяне”

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 


СО – район „Подуяне”, удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на търговски обекти – частна общинска собственост, на територията на район “Подуяне”, по отношение на ОБЕКТ № 1, за който в първоначално обявения срок е постъпила само една оферта за участие, и по отношение на ОБЕКТ № 4, за който в първоначално обявения срок няма постъпили оферти за участие, а именно:

ОБЕКТ № 1 – Едноетажна сграда „за обществено хранене“, самостоятелен обект с идентификатор 68134.609.327.1, с площ 126,00 м2, гр. София, СО – район „Подуяне“, ул. „Ст. Доспевски“ № 68, ПИ 68134.609.327 със съставен АчОС № 3074/06.12.2018 г.
Начална конкурсна цена за обекта: 875,70 лв. без ДДС или 1050,84 лв. с вкл. ДДС.
Срок за отдаване под наем на имота: 5 години.
Специфично конкурсно условие – имотът се отдава под наем с предназначение: „За обществено хранене“.

ОБЕКТ № 4 – Магазин № 3, представляващ самостоятелен обект в сграда –  самостоятелен обект с идентификатор 68134.619.14.1.24 с площ 127,97 м2, гр. София, СО - район „Подуяне“, ж.к. „Левски – зона В“, бл. 5, вх. А, ет. 1 със съставен АчОС № 3069/05.11.2018 г.
Начална конкурсна цена за обекта: 734,55 лв. без ДДС или 881,46 лв. с вкл. ДДС.
Срок за отдаване под наем на имота: 5 години.
Специфично конкурсно условие – имотът се отдава под наем с предназначение: „магазин“.

СО – район „Подуяне” кани всички заинтересовани лица да участват в конкурса.

Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. (петдесет лева) с ДДС.
Размер на гаранцията за участие в конкурса е 300,00 лв. (триста лева).

Краен срок за закупуване на конкурсна документация – 17,00 ч. на 07.11.2019 г.
Място на закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.
Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17,00 ч. на 07.11.2019 г.
Място за подаване на оферти – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.
Конкурсът ще се проведе на 08.11.2019г. от 10:00 ч. в стая 321, етаж ІІІ в сградата на районна администрация „Подуяне”.
Адрес на организатора – гр. София , ул. „Плакалница” № 51.
Телефони за информация – 8146 151, 8146 168.


КАЛИНА ЛАЗАРОВА
ВрИД КМЕТ НА РАЙОН “ПОДУЯНЕ”

24.10.2019