Ученици, лишени от родителска грижа, настанени в резидентни социални услуги в Столична община

Ученици, лишени от родителска грижа, настанени в резидентни социални услуги в Столична община, участваха във фестивал за честване на празника на Св. Св. Кирил и Методий в периода 19-21 май 2017 г. в гр. Солун, РГърция 
22 деца, лишени от родителска грижа взеха участие във фестивал за празника на Св. Св. Кирил и Методий, кулинарен фестивал и празнично шествие в гр. Солун. Целта на мероприятието е превенция на социалното изключване на децата и младежите лишени от родителски грижи от резидентни социални услуги и създаване на  възможности за социална интеграция чрез участие в културни мероприятия и запознаване с културно-историческото наследство на България и на Балканите. 

Идеята възниква като съвместна инициатива на Генералното консулство и управата на област Централна Македония, Гърция. Тя реализирана като проект с наименование „Осигуряване участието на ученици, лишени от родителска грижа, настанени в резидентни социални услуги в Столична община, във фестивал за честване на празника на Св.Св. Кирил и Методий през м. май 2017 в гр. Солун Р Гърция“, по договор № СОА17-ДГ56-249/29.03.2017г. между фонд Социална закрила и Столична община. 

06.07.2017