Участие на ОИЦ – София в Европейския ден на предприемача

ОИЦ СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ 

Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София) взе участие в  Европейския ден на предприемача, който се организира за 15-а поредна година в България. Приветствия към участниците поднесоха заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, заместник-ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ Николай Витанов, и заместник областният управител на област София Томи Николов.

В рамките на форума управителят на ОИЦ – София Анна Генчева представи по кои процедури, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), се предоставя подкрепа на стартиращия бизнес в България. Пред присъстващите повече от 150 души – стартиращи предприемачи, студенти, представители на научните среди, бизнеса, медии – Анна Генчева очерта възможностите за добрите предприемачески идеи, които могат да намерят финансиране по оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“, „Инициатива за малки и средни предприятия“, както и по Програма за развитие на селските райони. В центъра на презентацията беше предстоящата процедура „Насърчаване на предприемачеството“, по която ще се предоставя финансиране за създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия и на специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Процедурата ще е в размер на 67 227 768 лева, а стойността на отделен проект – между 50 000 и 391 166 лева. Управителят на ОИЦ – София представи и финансовите инструменти, предвидени в рамките на оперативните програми, от които могат да се възползват стартиращите фирми у нас. Освен с конкретните предстоящи възможности за финансиране, Анна Генчева запозна участниците и с примери на успешно изпълнени проекти на стартиращи предприемачи по програми от предишния програмен период. „Зад всяко число от статистиката по оперативните програми стои конкретен човек, който е осъществил една добра проектна идея“, каза тя и насърчи участниците във форума да търсят информация за това как еврофондовете могат да помогнат за осъществяването на предприемаческите им идеи. В рамките на събитието бяха представени и редица добри практики на стартъпи в България, които днес могат да се похвалят с успешни продукти.  

ОИЦ – София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

26.10.2017