Тролейбусите в град София са обновени на 100%

Проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси"

В изпълнение на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.004-0007-C01 / 09.10.2019 г., сключен между Министерство на околната среда и водите и Столична община

   


На 7 юли 2021 г. „Столичен електротранспорт” ЕАД пусна в експлоатация последния от общо 30 броя нови нископодови съчленени тролейбуса. Доставката на всичките осемнадесетметрови съчленени возила беше завършена през юни. Първите тролейбуси от тази серийна поръчка се появиха по улиците на София още през март.

Новите тролейбуси обслужват линии с номера 1, 9, 6 и 7. Производителят е чешката компания „Шкода Електрик” АД. Тролейбусите са познати на столичани и доказаха през годините своята надеждност. Те отговарят на всички европейски стандарти, климатизирани са, достъпни са за трудноподвижни хора, майки с детски колички и незрящи хора. Превозните средства разполагат със съвременна система за самостоятелно автономно придвижване с акумулаторни батерии, осигуряваща минимум 5 км автономен пробег без контактна мрежа, и имат тригодишна гаранция.

Доставката на 30 броя нови тролейбуси е част от проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси“ по Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”

Проектът е 100% финансиран по процедура № BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух” по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” на Оперативната програма.

С доставката на новите тролейбуси се извърши окончателно обновление на тролейбусния парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД, като бяха заменени последните тролейбуси “Икарус”. Старите тролейбуси ще останат в резерв в гаражите, за да може да се използват при необходимост.


Този документ е създаден в рамките на проект "Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси", който се осъществява с финансовата подкрепа на Процедура № BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Столичен електротранспорт” ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014 – 2020 г.

07.07.2021