Топлофикация София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими вещи, представляващи поземлен имот с площ от 9193 кв.м. и намиращите се в него сгради

“ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ:
 

Поземлен имот с площ от 9193 кв.м. (девет хиляди сто деветдесет и три квадратни метра) и намиращите се в него сгради, както следва – сграда ид № 1506.143.55, масивна едноетажна със ЗП 114 кв.м.; сграда ид № 1506.143.56, масивна едноетажна със ЗП 65 кв.м.; Стопанска постройка (ПС – 1), масивна едноетажна със ЗП 21 кв.м.; Гараж Г – 1, сглобяем едноетажен със ЗП 18 кв.м.; Гараж Г – 2, сглобяем едноетажен със ЗП 18 кв.м.; Гараж Г – 3, сглобяем едноетажен със ЗП 14 кв.м.; Гараж Г – 4, сглобяем едноетажен със ЗП 18 кв.м.; Гараж Г – 5, сглобяем едноетажен със ЗП 18 кв.м.; Гараж Г – 6, сглобяем едноетажен със ЗП 18 кв.м., съгласно изготвена от Топлофикация София” ЕАД скица, находящи се в гр. София, район „Искър”, кв. 1, индустриална зона – гара – Искър, ТЕЦ „София – Изток”  наричани по – долу за краткост вещите.

Срок за закупуване на конкурсна документация, оглед на вещите – предмет на конкурса и подаване на заявления за участие в него – до 04.10.2017 г., всеки работен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч., след заявка на телефон: 0893616558.

Цената на конкурсната документация е в размер на 100,00 лв. (сто лева) без ДДС, която следва да бъде заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД в лева в „Общинска банка ” АД, IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBGSF. Документацията се получава в сградата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 3, ст. 304, всеки работен ден от 08:30 до 12:30 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. до 04.10.2017 г., срещу представен документ за платената цена.

Депозита за участие в конкурса е в размер на 4000 лв. (четири хиляди лева).  

Началната месечна наемна цена за вещите е в размер на 4000 лв. без ДДС (четири хиляди лева без ДДС).

20.09.2017