Столичната община обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж и избор на инвеститор за изграждане на жилищни сгради с РЗП от 9361 кв.м. и подземни гаражи с РЗП от 1627 кв.м. в район „Възраждане”
Столичната община
ул."Московска" No 33
 
обявява публично оповестен конкурс за:

"Учредяване право на строеж и избор на инвеститор за изграждане на жилищни сгради с РЗП от 9361 кв.м. и подземни гаражи с РЗП от 1627 кв.м. в урегулиран поземлен имот І кжс, тп и пг, кв. 243, м. „Зона Б-5-3” с обща площ 5442 кв.м., район „Възраждане”" при следните условия, съобразно решението на СОС :

  • Обща РЗП на жилищните сгради 9361 кв.м., от които 3168 кв.м. /33.84 %/ са за обезщетени собственици на отчуждени имоти;
  • РЗП на подземните гаражи 1627 кв.м., от които 400 кв.м. / 24.59 %/ са за обезщетени собственици на отчуждени имоти;
  • Срещу учреденото право на строеж Столична община да получи не по-малко от 40 % обезщетение, в т.ч. и определения процент за обезщетение на обезщетени собственици от разгънатата площ на жилищните сгради и подземни гаражи, които ще се построят в УПИ І кжс, тп и пг.
  • Спечелилият конкурса се задължава да проведе преговори и да се споразумее със съсобствениците на СО за УПИ І кжс, тп и пг, кв. 243, м. „Зона Б-5-3” за размера на тяхното обезщетение, след което Столична община и съсобствениците ще учредят право на строеж на избрания инвеститор.

Гаранция за участие в публично оповестения конкурс 10000 / десет хиляди / лв.

Срок за закупуване на конкурсна документация - 19.06.2010 г.

Срок за подаване на оферти - 21.06.2010 г.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 22.06. 2010 г. от 14.00 часа на ул. “Париж” 3, етаж 2, стая 208.

Конкурсните книжа, на стойност 200 лв. без ДДС, ще се получават до 19.6. 2010 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа., в петък и последния ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа на ул. “Париж” 3, етаж ІІ, стая 208, след заплащането им в стая 207 на ул. „Париж” 1.

Телефон за информация 981-35-22 . С

19.05.2010