Стратегия за младите хора на Столична община 2017 – 2027 г.

Стратегия за младите хора на Столична община (2017 – 2027 г.)

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приета с Решение № 787 по Протокол № 25 от 08.12.2016 г.

СОФИЯ – ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ

Резюме

Стратегия за младите хора на Столична община (2017 – 2027)

СОФИЯ – ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ

Настоящата Стратегия София – град на младите и активните е документ, задаващ насоките за изпълнение на младежката политика на общинско ниво и прилагане на целенасочен интегриран подход при нейното реализиране. Стратегията определя стратегически и оперативни цели, конкретни задачи, финансови инструменти, механизъм за управление, мониторинг и оценка, принципи за изпълнение. Стратегията е изработена в резултат на сътрудничество и диалог с гражданския сектор.

Визията на Стратегията е свързана с утвърждаването на София като град на младите, активните и иновативните.

Цели:

Стратегическа цел 1.: Осигуряване на възможности за пълноценно и активно участие на младите хора в обществения живот.

Оперативна цел 1.1. Включване на младите хора в управленската политика на местно ниво – институционална подкрепа

Оперативна цел 1.2. Подобряване на достъпа до информация на младите хора чрез използване на новите технологии - E-youth

Оперативна цел 1.3. Стимулиране на младежката активност – насърчаване на ученически и младежки форми на самоуправление при реализиране на младежки форуми, кампании, дейности.

Стратегическа цел 2.: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за ефективна професионална реализация и личностно развитие на младите хора

Оперативна цел 2.1. Стимулиране на продължаващото образование и младежко предприемачество

Оперативна цел 2.2. Развитие на таланта, творческите умения и междукултурния диалог сред младите хора

Оперативна цел 2.3. Развитие на доброволчеството като движеща сила за личностно развитие, опазване на околната среда, устойчиво развитие на града и формиране на гражданско самосъзнание

Стратегическа цел 3.: Насърчаване на активния и здравословния начин на живот сред младите хора.

Оперативна цел 3.1. Насърчаване на здравословния начин на живот и социално включване на младите хора.

Оперативна цел 3.2. Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора.


Очаквани резултати:

  • Създаване на Консултативен съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община;
  • Разширяване на мрежата от бизнес центрове и бизнес инкубатори, предлагащи услуги в подкрепа на млади предприемачи;
  • Увеличаване на дела на успешно реализиралите се млади предприемачи;
  • Увеличаване на участието на младежите в инициативите за професионално ориентиране и реализация;
  • Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността на услугите в подкрепа на развитието на младите хора;
  • Повишаване на относителния дял на младите хора в науката и изкуството;
  • Повишаване на броя млади хора, практикуващи спортни дейности;
  • Повишаване на активната гражданска позиция и включване на младите хора в дейности по превенцията на зависимостите;
  • Активизиране на участието на младите хора при решаване на младежките проблеми на територията на Столична община.

Пълен текст на Стратегията за младите хора на Столична община 2017 – 2027 г.

05.01.2017