Столична община обявява тръжна процедура с явно наддаване за продажбата на вещи-отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

На основание чл. 108 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет, чл. 1, т. 9 и Глава пета от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 70 по протокол № 5, т. 11 от 17.12.2015г. във връзка с Решение № 508 по протокол № 86, т.15 от 23.07.2015 г.  на Столичен общински съвет, Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци при следните условия:

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване
Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажбата на вещи-отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, ИБТ „Кубрат”,  с. Яна,  по  позиции,  както следва:

Наименование на вещта-отпадък

Количество

/т/

1.

Черни метали

1 528,103

2.

Цветни метали

30,780

3.

Хартия и картон

6,040

4.

Полиетилен /найлон/

293,360

5.

Пластмаса и каучук - гуми

19,380

6.

Стъкло

421,685

 

Всеки участник следва да подаде оферта за съответната/ите позиция/ции, за която/които участва в настоящия търг.

Забележка: Участниците не могат да оферират за по-малко от обявеното количество във всяка една позиция. Количествата са крайни и не могат да се променят.

2. Начални  тръжни  цени  по  позиции:

Наименование на вещта-отпадък

Количество

 (т)

Начална тръжна цена – общо (лв.)

1.

 

Черни метали

 

1 528.103

23 074.36

2.

 

Цветни метали

30,780

14 651.28

3.

Хартия и картон

6,040

78.52

4.

 

Полиетилен /найлон/

293,360

3 168.29

5.

 

Пластмаса и каучук - гуми

19,380

96.90

6. Стъкло 421,685 632.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Размер на стъпките  за  наддаване 

Стъпките за наддаване  за  всяка  позиция  са  както следва:

1. Черни метали                                  -  500.00 лв.
2. Цветни метали                                -  200.00 лв.
3. Хартия и картон                             -  10.00 лв.
4. Полиетилен /найлон/                     -   50.00 лв.
5. Пластмаса и каучук – гуми          -   10.00 лв.
6. Стъкло                                              -   50.00 лв.

4. Условия и документи, необходими за участие в търга с явно наддаване
 4.1. Право на участие в търга имат лица, регистрирани по Търговския закон, притежаващи актуални разрешителни за дейности с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците или регистрирани по същия закон, които са закупили тръжната документация и са представили следните документи:
4.1.1. Заявление за участие;
Заявлението за участие се попълва по образец (Образец №1). Към заявлението се прилагат:
- Документ за закупена тръжна документация (в оригинал или заверено копие – „вярно с оригинала“ и подпис);    
- Документ за внесен депозит (в оригинал);
- В случаите, когато не е посочен ЕИК - оригинал или заверено от кандидата удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от датата на подаване на документите за участие. В случаите, в които участникът участва в търга чрез пълномощник, е необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите;
- удостоверение по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – в оригинал;
- Свидетелство за съдимост на представляващия и на членовете на управителните органи – в оригинал (срок на валидност 6 месеца);
- Копие от актуален разрешителен или регистрационен документ за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
4.1.2. Декларация по образец (Образец №2) - Административни сведения;
4.1.3. Декларация по образец (Образец №3), че участникът приема изцяло условията на приложения проект на договор за продажба;
4.1.4. Декларация по образец (Образец №4), че участникът се задължава да поеме разходите по транспорт и разтоварване на закупените вещи-отпадъци;
4.1.5. Декларация по образец (Образец №5) за обстоятелства по отношение на участника и лицето, представляващо участника;
4.1.6. Декларация по образец (Образец №6), че участникът е извършил оглед на вещите-отпадъци;
4.1.7. Деклараця по (Образец 7) за произход на средствата.
4.1.8.Удостоверение от банка за наличието на финансов ресурс.
4.2. Документите по т.т. 4.1.1. – 4.1.8. и приложенията към заявлението се подреждат и описват в хронологична последователност, съгласно тръжната документация. Същите се поставят в непрозрачен плик, който се запечатва. Върху плика се изписват/залепват данни за името на участника, адрес, телефон, факс и електронен адрес за кореспонденция, както и надпис „Търг с явно наддаване за продажба на  движими вещи - отпадъци, находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, с.Яна“, като се посочва вещта, за която участникът подава оферта.

5. Начин на плащане
Купувачът заплаща предложената цена в срок до пет работни дни от регистрационния индекс на договора по посочената в същия банкова сметка на Столична община.   

6. Дата, място и час на провеждане на огледа и търга
• Вещите са на  разположение за оглед на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, с. Яна, район „Кремиковци“ от 09:00 ч. до 12:00 ч. до 25.08.2017 г.
• Дата на провеждане на търга: 25.08.2017 г.;
• Начален час на търга: 14.00 часа;
• Място на провеждане на търга: стая №109 - зала, находяща се на адрес ул. ”Париж” №3.

Тръжната документация се заплаща в касата на Столична община на ул. "Париж" №3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00ч. до 12:00ч. и 14:00ч. до 16:00ч., а в последния ден от месеца от 10.00ч. до 12.00ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. "Париж" №3, ет.2, стая №204. Участникът може да получи тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес ул. „Париж“ №3, стая № 4, след представяне на фактура за закупена документация до 16.00 ч. на 24.08.2017 г.
Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва - IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на SOMBBGSF,  име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" №6.
Размерът на депозита за участие е 10% от началната тръжна цена за всяка от позициите. Внася се в касата на Столична община или по банков път на името на Столична община, дирекция "Финанси", по следната сметка на Столична Община:
IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301
BIC Code: SOMBBGSF
Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. ''Врабча'' № 6.
В  платежното нареждане задължително се записва номера на позицията, за която се участва  и  номера на търга.

8. Крайният срок за приемане на писмени оферти е до 12.00 часа на 25.08.2017 г.
9. Специални изисквания
Участниците не могат да подават оферти за по-малко от обявеното количество за всяка една от позициите.

 

09.08.2017