Столичният общински гаранционен фонд стартира нов гаранционен инструмент в подкрепа на малкия и среден бизнес в столицата

Във връзка с ограничаване на негативните икономически последици от въведеното извънредно положение Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия стартира нов гаранционен инструмент в подкрепа на малкия и среден бизнес в столицата.

Фондът ще издава гаранции пред банки по кредити на самостоятелно заети (самоосигуряващи се) лица, микро-, малки и средни предприятия (МСП), чиято дейност е засегната от епидемичната обстановка, и които изпитват недостиг на оборотни средства.

Гаранциите на фонда ще служат за обезпечение по кредитите на МСП. Фондът ще изплаща на банката сумата по гаранцията, когато банката не е могла да събере сумата по кредита от длъжника.

Максималната сума, в рамките на която фондът ще издава гаранции по този финансов инструмент, е 1 000 000 лева.

Фондът ще обезпечава до 50% от главницата на по всеки одобрен по тази гаранционна схема кредит, но не повече от 15 000 лева.

Изисквания към кандидатите:

  • Предприятието да попада в категорията „малко или средно предприятие" (МСП), в съответствие с чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия (ЗМСП);
  • Дейността на предприятието да се осъществява на територията на Столична община;
  • Дейността на предприятието да попада в икономическите отрасли, засегнати от въведените извънредни мерки на национално и/или регионално ниво.

Гаранциите се издават по банкови кредити, предназначени за финансиране на плащанията за:

  • възнаграждения на служители;
  • осигурителни вноски;
  • публични задължения;
  • текущи разходи, свързани с дейността на предприятието1 (разплащания с доставчици, наеми и др.).

Гаранциите ще са валидни до 24 месеца от датата на тяхното издаване.

Малките и средни предприятия няма да дължат такси и комисионни.

В допълнение, Столична община предстои да избере на конкурсен принцип Финансов посредник (лицензирана от БНБ търговска банка), който да управлява допълнителен гаранционен портфейл в размер на 300 000 лева. Кредит на едно МСП може да бъде гарантиран едновременно от Столичния общински гаранционен фонд и от Финансовия посредник в размер до 80% от главницата.

Повече информация ще може да намерите на следния интернет адрес:
https://council.sofia.bg/documents/20182/827461/R.134-PrA.pdf/8d73371a-063d-44df-9cea-e53f9ca84d8e

Ако имате въпроси или се нуждаете от специализирана консултация, моля свържете се с нас на тел. 02/980 9938 или на имейл office@ogf-sofia.com.

08.05.2020