Столичната община подготвя пилотен проект за разделно събиране и рециклиране на хранителни и кухненски отпадъци и излезли от употреба автомобилни гуми

"Столичната община ще кандидатства с проектно предложение за подобряване на управлението на отпадъците." Това каза зам.-кметът на Столична община Десислава Билева. Проектът е разработен от експертите на Столичен инспекторат.

В пилотния проект ще бъдат включени 1 000 домакинства от районите „Витоша“ и „Банкя“, на които ще се  предоставят за ползване контейнери с монтирани датчици за събиране на хранителни и кухненски биоотпадъци от домакинствата. За осъществяването на  контрол и мониторинг ще се използва софтуер, който да отчита движението и количествата на генерираните отпадъци, както от всяко домакинство, така и общо постъпилите за преработка и оползотворяване в общинското предприятие СПТО. Чрез софтуера ще бъде възможно и проследяването на резултатите от оползотворяването на отпадъците и определянето на  оптимални маршрути на сметоизвозващите камиони. Целта е да се види готовността на гражданите, живеещи в крайградските райони за разделно събиране на хранителните отпадъци чрез индивидуални контейнери по системата „от врата на врата“, която е широко разпространена в редица европейски страни. С изваждането на този биоотпадък от потока ще се намали количеството на битовите отпадъци и ще се увеличи процентът за оползотворяване.  

В проекта е включена и схема за събиране и рециклиране на излезлите от употреба автомобилни гуми. Те са източник на сериозно замърсяване за околната среда, тъй като не подлежат на естествено разлагане, а при горене замърсяват въздуха. В същото време, значителният ръст на автомобилния парк води до непрекъснато повишаване на количествата от изхвърляни автомобилни гуми. В рамките на пилотния проект ще се осъществи Система на доброволно донасяне и рециклиране на излезли от употреба автомобилни гуми. В рамките на проекта ще бъде разработена интерактивна карта с отбелязани всички регламентирани площадки и обекти, където гражданите могат да оставят доброволно и безвъзмездно излезлите от употреба автомобилни гуми. Събирането ще се извършва на кампаниен принцип 2 пъти в годината, при смяна на сезонните гуми. Ще бъде закупен мобилен шредер за гуми, който ги надробява до чипс и по този начин събраните гуми ще бъдат подготвени за рециклиране. В рамките на пилотния проект ще бъде отчетен делът на оползотворения материал от преработените гуми.

Столична община ще кандидатства с проектното  предложение за „Подобряване на  управлението на отпадъците на територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците“ по Открита покана № 2 BGENVIRONMENT-3.002 – „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Проектът е по Открита покана № 2 "Кръгова икономика“, Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“, публикувана на 08.05.2020 г. на Министерство на околната среда и водите в качеството си на Програмен оператор на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Столична община ще кандидатства с гореописаното проектно предложение в партньорство с норвежката фондация INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY AS (IDN). INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY AS. Тя е част от фондация SINTEF, най-големият институт за научни изследвания в Скандинавия. Чрез своите експерти, компанията ще улесни обмена на знания и сътрудничеството по проекти, като се фокусира върху кръговата икономика, предприемачеството, намаляването на отпадъци и иновациите. В допълнение, IDN ще представи съществуващата добра практика в Норвегия за управление на отпадъците на общинско ниво.

06.09.2020