Столичната община oбявява търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, район „Подуяне”, находящ се на ул. „Летоструй” № 73
Столичната община,
ул."Московска" No 33

oбявява търг с явно наддаване за: "Продажба на имот - частна общинска собственост, урегулиран поземлен имот ХІ- 868, кв. 5, м. „Левски- Зона В”, район „Подуяне” с площ 595 /петстотин деветдесет и пет/ кв.м., находящ се на ул. „Летоструй” № 73. "

Начална тръжна цена - 200 000 /двеста хиляди / лева без ДДС.

Депозитна вноска за участие в търга 20 000 / двадесет хиляди/ лв.

Търгът ще се проведе на 18. 6. 2010 г. от 11.00 часа на ул. “Московска” 33, етаж 2, зала 2.

Срок за закупуване на тръжната документация- 12.00 часа на 16.06.2010 г.

Тръжните книжа, на стойност 150 лв. без ДДС ще се получават до 16.6. 2010 г. , всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа., в петък и последния ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа на ул. “Париж” 3, етаж ІІ, стая 208, след заплащането им в стая 207 на ул. „Париж” 1.

Телефон за информация 981-35-22 .

 

05.05.2010