Столичната община обявява предстоящо отчуждаване на поземлени имоти – частна собственост, попадащи в обхвата на обект: „Етапно изграждане на ВиК инфраструктура на територията на гр. Банкя“

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно действащ ПУП на в.з. гр. Банкя, одобрен със Заповед № РД-02-14-92/26.02.1987 г. на председателя на комитета на ТСУ, ЧИЗРП за кв. 54, одобрено със Заповед № РД-09-50-218/22.04.1988 г. на главен архитект на София; действащ ПУП на гр. Банкя, одобрен със Заповед № 4200/26.07.1977 г. на председателя на Комитета по архитектура и благоустройство, ЧИРП за кв. 63, одобрено със Заповед № 123/01.04.1982 г. на главен архитект на София, ЧИЗРП за кв. 16, 60, 63, одобрен със Заповед № РД-50-09-287/06.07.1993 г. на главен архитект на София, ПУП на гр. Банкя – център, одобрен с Решение № 64 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС; действащ ПУП на гр. Банкя, м. ,,9-ти септември“, одобрен със Заповед № 308/12.07.1976 г., ЧИРП за кв. 19А , одобрен със Заповед № РД-09-50-153/13.04.1998 г. на главен архитект на София, ЧИЗРП за кв. 19А, одобрено със Заповед № РД-50-07/10.02.1999 г., ИПР за кв. 19А, одобрено със Заповед № РД-50-271/08.12.2003 г. на кмет на р-н ,,Банкя“, ИПР, ПЗ за кв. 19А, одобрено със Заповед № РД-09-50-1730/28.12.2007 г. на главен архитект на София, във връзка с реализиране на обект: ,,Етапно изграждане на ВиК инфраструктура на територията на гр. Банкя", както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 02659.2194.3283 (незастроен), с площ от 21 кв. м по КККР, сума за обезщетение 216,72 лв. (двеста и шестнадесет лева и седемдесет и две стотинки), неустановен собственик.
  2. Поземлен имот с проектен идентификатор 02659.2198.95 (незастроен), с площ от 208 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 02659.2198.468 по КККР, сума за обезщетение 2 683,20 лв. (две хиляди шестотин осемдесет и три лева и двадесет стотинки), собственост на Серафим Величков.
  3. Поземлен имот с проектен идентификатор 32216.2292.11 (незастроен), с площ от 177 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 32216.2292.2968 по КККР, сума за обезщетение 2 283,30 лв. (две хиляди двеста осемдесет и три лева и тридесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
  • Цветан Кожухаров – 1/2 ид.ч. – 1 141,65 лв.
  • Ивайло Кожухаров – 1/2 ид.ч. – 1 141,65 лв.
  1. Поземлен имот с проектен идентификатор 02659.2194.3409 (незастроен), с площ от 119 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 02659.2194.3114 по КККР, сума за обезщетение 1 484,08 лв. (хиляда четиристотин осемдесет и четири лева и осем стотинки), неустановен собственик.
  2. Поземлен имот с проектен идентификатор 02659.2194.3411 (незастроен), с площ от 87 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 02659.2194.680 по КККР, сума за обезщетение 2 034,64 (две хиляди тридесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки), неустановен собственик.
  3. Поземлен имот с проектен идентификатор 02659.2194.3413 (незастроен), с площ от 76 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 02659.2194.2079 по КККР, сума за обезщетение 1 009,76 лв. (хиляда и девет лева и седемдесет и шест стотинки), собственост на Теменуга Георгиева.
  4. Поземлен имот с проектен идентификатор 02659.2194.3415 (незастроен), с площ от 13 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 02659.2194.769 по КККР, сума за обезщетение 223,74 лв. (двеста двадесет и три лева и седемдесет и четири стотинки), неустановен собственик.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Банкя”, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                                                               /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

06.10.2022