Столичната община обявява 3 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на части от поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Овча купел“, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: „Изграждане на ул. „Народно хоро“ от о.т. 205 до о.т. 114“, район „Овча купел“

 

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столична обявява 3 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на части от поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Овча купел“, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: „Изграждане на ул. „Народно хоро“ от о.т. 205 до о.т. 114“, район „Овча купел“.

Заповед № СОА22-РД40-130/07.10.2022 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА22-РД40-131/07.10.2022 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА22-РД40-132/07.10.2022 г. на кмета на Столична община

24.10.2022