Столичната община и Министерството на труда и социалната политика подписват договор по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

На 5 октомври 2017 г. от 11 часа, в Официална зала на Столична община ще бъде сключен административен договор между Столична община и Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001- 4.001 ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” за изпълнение на проект „Ноу-хау за мониторинг на качеството на социалните услуги в Столична община“. 

Общата цел на проекта е стимулиране на организационното и професионално развитие на доставчиците на територията на София, чрез въвеждането на специфична за Столична община система за мониторинг на качеството на социалните услуги.

Проектът цели в ежедневното практическо предоставяне на социални услуги да бъде заложен моделът за постоянно подобряване на качеството за стимулиране усъвършенстването на критериите за качество основано на европейските принципи, залегнали в “Европейската рамка за качеството на услугите от общ интерес в ЕС” и “Доброволната европейска рамка за качество на социалните услуги”. Процесът на адаптиране и пилотиране ще бъде базиран на холандските опит и модел като реализацията на проекта ще даде нова основа за регулярното оптимизиране на процеса на мониторинг.

 

04.10.2017