Столична община – Заповеди за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Красно село”, попадащи в улица, във връзка с реализацията на обект: „Транспортен тунел под бул. „Цар Борис III" с прилежащи рампи по бул. „Гоце Делчев” и ул. „Житница”

На основание чл. 25, ал. 2 въз връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени Заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Красно село”, по плана на гр. София, попадащи в улица, във връзка с реализацията на обект: „Транспортен тунел под бул. „Цар Борис III” с прилежащи рампи по бул. „Гоце Делчев” и ул. „Житница”:

15.04.2019